عمومی

 • 2000 گرافت پیوندی چند فولیکول مو است؟
 • آیا آسپرین می تواند موجب ریزش مو شود؟
 • آیا امکان عدم موفقیت در کاشت مو هم وجود دارد؟
 • آیا امکان پس زدن پیوند توسط بدن شما وجود دارد؟

کاشت مو

 • 2000 گرافت پیوندی چند فولیکول مو است؟
 • آیا امکان عدم موفقیت در کاشت مو هم وجود دارد؟
 • آیا امکان پس زدن پیوند توسط بدن شما وجود دارد؟
 • آیا بایست پیوند مو انجام دهم؟

کاشت مو FUE

 • 2000 گرافت پیوندی چند فولیکول مو است؟
 • آیا امکان عدم موفقیت در کاشت مو هم وجود دارد؟
 • آیا بایست پیوند مو انجام دهم؟
 • آیا برای پیوند مو ایجاد کچلی ضروری است؟

کاشت موی DHI