برای کاشت در ناحیه ابرو چند گرافت نیاز است؟

برای کاشت در ناحیه ابرو چند گرافت نیاز است؟
تعداد گرافت مورد نیاز برای پیوند در ناحیه ابرو به طور متوسط بین 200 تا 300 می باشد. تعداد گرافت های مورد نیاز برای دستیابی به شکل ایده آل ابرو به میزان نازک بودن ابرو ها و میزان ضخامت موهای ناحیه اهدا بستگی دارد. به عنوان مثال در صورت استفاده از موهای بدن با قطر موهای نازکتر ممکن است نیاز به تعداد بیشتری گرافت داشته باشد.
fa

تعداد گرافت مورد نیاز برای پیوند در ناحیه ابرو به طور متوسط بین 200 تا 300 می باشد. تعداد گرافت های مورد نیاز برای دستیابی به شکل ایده آل ابرو به میزان نازک بودن ابرو ها و میزان ضخامت موهای ناحیه اهدا بستگی دارد. به عنوان مثال در صورت استفاده از موهای بدن با قطر موهای نازکتر ممکن است نیاز به تعداد بیشتری گرافت داشته باشد.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.